Category : 계명(界名)

Category Path : Religion Category » 불교 » 계명(界名)
Words Count : 423

명사 Sukhāvati, 佛土名. 阿彌陀佛之國土. 又作安養, 安樂, 無量淸淨土, 無量光明土, 無量壽佛土, 蓮華藏世界, 密嚴國, 淸泰國等. 梵名須摩提. 譯曰妙樂. 諸事具足圓滿, 惟有樂而無有苦也. 阿彌陀經曰 : 「從是西方過十萬億佛土, 有世界, 名曰極樂. 其土有佛, 號阿彌陀. 今現在說法. (中略)其國衆生無有衆苦, 但受諸樂, 故名極樂.」 無量壽經上曰 : 「法藏菩薩, 今已成佛, 現在西方. 去此十萬億刹, 其佛世界名曰安樂.」 般舟三昧經行品曰 ..

Read more

Sorry, Login User Can See Next Page.