Category : 잡명(雜名)

Category Path : Religion Category » 불교 » 잡명(雜名)
Words Count : 1399

명사 又作貴霜. 種族名. 卽月氏族之一分派也. 大莊嚴論經六曰 : 「拘沙種中有王, 名眞檀迦膩吒, 討東天竺, 旣平定已, 威勢赫振, 福利..

Read more

명사 Malla, 拘尸那城之人種名. 譯曰力士. 長阿含四遊行經曰 : 「爾時世尊在拘尸那城本所生處婆羅國中雙樹間, 臨將滅度, 告阿難曰 : 汝入拘尸那竭城, 告諸末羅.」 異譯之大般涅槃經下曰 : 「爾時世尊告阿難言 : 汝今可入鳩尸那城, 語諸力士道.」 大乘之大般涅槃經一曰 : 「佛在拘尸那國力士生地阿利羅跋退河邊娑羅雙樹間.」 慧琳音義十二曰 : 「魔羅, 唐云力也.」 梵語雜名曰 : 「力, 末麗曩, 又麽[&#038..

Read more

Sorry, Login User Can See Next Page.