Category : 잡명(雜名)

Category Path : Religion Category » 불교 » 잡명(雜名)
Words Count : 1399

명사 維摩居士之前身爲金粟如來. 古來盛傳此說, 然不見經文之本據, 或謂發[&91AD]經, 思惟三昧經說之, 然二經皆不載於經錄. 維摩經會疏三曰 : 「今淨名, 或云金粟如來, 已得上寂滅忍.」 谷響集一曰 : 「李善所著頭陀寺碑, 註引發[&91AD]經云 : 淨名大士, 是往古金粟如來. 予(寂照)嘗檢藏中, 不得此經. 又按復禮法師十門辨惑論, 稽疑曰 : 窮見維摩神力, 掌運如來. 但十地之觀如來, 尙隔羅縠. 若維摩是如來助佛揚化, 未知何名何號何論何經? 請煩上智示下愚…

Read more

Sorry, Login User Can See Next Page.