Category : 경명(經名)

Category Path : Religion Category » 불교 » 경명(經名)
Words Count : 2232

명사|||작품명 高王觀世音經之異名. 續高僧傳第三十九、 法苑珠林第二十五有救生觀音經, 又曰高王觀音經. 佛祖統紀有十句觀音經, 經文只有十句. 佛祖通載, 稽古略有救苦觀音經, 此僞經也. 觀音慈林集中云 : 「救生經非今僞造救苦經.」 可以爲證. 見高王觀世..

Read more

[국어사전] 명사|||작품명 眞言敎三部經之一. 是爲梵本十萬偈十八會之總名, 故通於現行流布金剛界之諸經, 然特以三本爲主 : 一爲不空所譯三卷之敎王經, 具名金剛頂一切如來眞實攝大乘現證大敎王經. 十八會之第一會四品中譯其第一品者. 二爲施護所譯三十卷之敎王經, 具名佛說一切如來眞實攝大乘現證三昧敎王經. 盡譯第一會之四品者. 三爲金剛智所譯四卷之略出經, 具名金剛頂瑜伽中略出念誦經. 已上三本皆稱金剛頂經, 但尋常所指之金剛頂經爲..

Read more

Sorry, Login User Can See Next Page.