Category : 명수(名數)

Category Path : Religion Category » 불교 » 명수(名數)
Words Count : 2616

[국어사전] 명사 一、 利根, 修佛道根性之銳利者, 二、 鈍根, 修佛道根性之純弱者. 無量壽經下曰 : 「諸明利, 其鈍根者成就二忍, 其利根者得不可計無生法忍.」 [&8EA2]一、 正根, 二、 扶根. 扶根又名扶塵根, 浮塵根. 我等所見及之血肉所成之五根也. 此唯爲正根之依處, 更無發識取境之用, 眼如葡萄, 耳如卷葉者是也. 正根又名勝義根. 爲淸淨微細之色法, 非凡夫二乘之所見, 非現量所得, 然以能有發識取境之用, 故比知爲正根也. [&8EA2](術語)男女之二根也. 楞嚴經九曰 :..

Read more

Sorry, Login User Can See Next Page.