Category : 술어(術語)

Category Path : Religion Category » 불교 » 술어(術語)
Words Count : 11402

명사 Nālaya-maṇ[&8643]ala, 那爲無之義, 阿賴耶爲依處之義, 曼荼羅爲道場之義, 卽無依處道場也. 阿賴耶無染分之依處, 而有淨分之圓淨, 出生勝德而無盡, 故名無依處道場. 是善財童子南詢第四十四參賢勝優婆夷所得之解脫門也. 見華嚴大疏..

Read more

[국어사전] 명사 謂比丘之旅行也. 釋氏要覽下曰 : 「今僧遊行, 嘉稱飛錫, 此因高僧隱峰遊五台, 出淮西, 擲錫飛空而往也. 若西天得道僧, 往來多是..

Read more

명사 龍樹菩薩所判二道之一. 對於易行道而言. 於此土積修行之功, 入聖得果之敎道, 謂爲難行道. 念佛往生淨土, 於彼土成佛得道, 謂爲易行道. 見易..

Read more

Sorry, Login User Can See Next Page.