Category : 20 종교


[국어사전] 명사 四種顚倒之妄見也. 此有二種 : 一於生死之無常無樂無我無淨, 而執常樂我淨, 爲凡夫四倒. 一於涅槃之常樂我淨, 而執無常無樂無我無淨, 爲二乘四倒. 初云有爲之四倒, 後云無爲之四倒. 斷有爲之四倒爲二乘, 斷有無爲之八倒爲菩薩. 見大乘義..

Read more

Sorry, Login User Can See Next Page.