Category : 20 종교


[국어사전] 명사 『기독교』기독교의 경전. 예수가 나기 전의 이스라엘 민족의 역사와 하나님의 계시 등을 기록한 것으로, 창세기에서 말라기까지 39권으로 되어 있다. ≒구약04(舊約) 구약 성서구..

Read more

명사 Vajrarak[&8656]a, 金剛界三十七尊中, 北方不空成就如來四親近菩薩之一. 如甲胄之護身, 司以大慈之鎧, 持身之德. 秘藏記末曰 : 「靑色, 二手各舒頭指, 自餘指屈, 揚當腋側.」 略出經曰 : 「由結金剛護契故, 得爲金剛堅固性.」 聖位經曰 : 「毘盧遮那佛, 於內心證得金剛護大慈莊嚴三摩地智, 自受用故, (中略)成金剛護菩薩形, 住不空成就如來右邊月輪.」 出生義曰 : 「自一切如來大慈鎧胄門而生金..

Read more

명사 在今江蘇丹徒縣金山上. 舊名澤心寺. 又名龍游寺. 通名金山寺. 淸聖祖南巡始改江天寺. 宋僧了元居此. 蘇軾來訪了元. 曾留玉帶於寺內. 至..

Read more

Sorry, Login User Can See Next Page.