Category : 20 종교


[국어사전] 명사 與覺同. 卽一悟也. 金剛三昧經曰 : 「諸佛如來, 常以一覺, 而轉諸識, 入菴摩羅.」 起信論曰 : 「本來平等, 同一..

Read more

Sorry, Login User Can See Next Page.