Category : 종교(M)

Category Path : 종교(M)
Words Count : 499

[국어사전] 명사 冥界寫取衆生善惡業之鏡也. 楞嚴經八曰 : 「有惡友業鏡火珠, 披露宿業, 對驗諸事.」 淨心誡觀上曰 : 「今唯使汝淨除業鏡客塵曀等. 見汝身中少分佛性.」 資持記下三之四曰 : 「正五九月, 冥界業鏡, 輪照南洲. 若有善惡, 鏡中悉現.」 僞造之十王經所謂淨玻璃..

Read more

Sorry, Login User Can See Next Page.