Category : 불교


[국어사전] 명사 眞言敎成佛之作法, 有金剛界胎藏界二途, 稱爲金胎兩部. 金剛界者爲顯大日如來智德之曼陀羅, 摧破煩惱之猛利智慧猶如金剛, 故謂之金剛界, 金剛頂經之所說是也. 胎藏界者爲顯大日如來理德之曼陀羅, 理之攝持諸法, 如於腹中胎藏其子, 故謂之胎藏界, 大日經之所說是也. 槪言之, 金胎兩部爲標幟大日如來理智二德之一雙大法門. 配之於事理因果, 則金剛界爲事爲果, 胎藏界爲理爲因. 日本東密次第爲金胎, 是事理之次第也. 日本台密次第爲胎金, 是因果之..

Read more

Sorry, Login User Can See Next Page.